Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Platform Trefpunt

Geldig vanaf 1 februari 2024

Dit zijn de algemene voorwaarden van Platform Trefpunt. Ze horen bij het lidmaatschap van Platform Trefpunt. 

Als we in deze voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ gebruiken, bedoelen we jou als lid. Gebruiken we ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we Wouter Hijlkema en Jessica Kelder, van:  

Platform Trefpunt

J.A. Alberdingk Thijmstraat 20

3117 RH Schiedam

Platform Trefpunt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74533193.

OVER DEZE VOORWAARDEN

 1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? 

Deze algemene voorwaarden gelden voor jouw lidmaatschap van Platform Trefpunt, zolang je lid blijft. Als je je aanmeldt als lid, ga je er ook mee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

 1. Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet meer geldig is? 

Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld doordat de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. Samen overleggen we dan over een nieuwe afspraak, die het ongeldige onderdeel vervangt. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

 1. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?

In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons extra afspraken maken, dan overleggen we hier samen over en leggen we de nieuwe afspraken vast. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

 1. Kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen?

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of voor andere operationele, juridische of regelgevende redenen te weerspiegelen. Wij brengen je van deze wijzigingen op de hoogte en zullen je om een nieuw akkoord vragen voor de gewijzigde delen. 

 1. Wat als jij of wij andere afspraken wil maken of andere voorwaarden wil gebruiken? 

Wij kunnen afwijken van specifieke bepalingen in deze algemene voorwaarden. In dat geval zijn die bepalingen niet meer van toepassing en geldt wat wij afgesproken hebben.

Wil je zelf afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden? Dan zijn die afspraken pas geldig als wij ze per mail of post hebben bevestigd. 

 1. Wanneer hebben we een overeenkomst? 

Er is sprake van een overeenkomst als je je inschrijving aan ons verzendt en wij je inschrijving per mail hebben bevestigd.  

OVER HET PLATFORM

 1. Wie kunnen er lid worden van Platform Trefpunt?

Alle ondernemers met een KvK-nummer kunnen lid worden van Platform Trefpunt. Wij richten ons op introverte ondernemers, maar het overhandigen van een psychologische test is geen onderdeel van de aanmeldprocedure. 

De beslissing om iemand wel of niet als lid toe te laten tot het platform ligt bij ons. 

 1. Wat kun je van ons verwachten? 

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat het platform een leuke en leerzame plek is waar rekening gehouden wordt met het introverte karakter van de leden. We doen dit door activiteiten te organiseren die je vaardigheden en kennis bijbrengen over het ondernemerschap, een platform te bieden om ervaringen uit te wisselen en het te faciliteren dat je in contact komt met andere ondernemers. 

 1. Hoe gaan we met elkaar om?

We verwachten van leden dat zij respectvol met elkaar omgaan, elkaar accepteren zoals zij zijn, zich niet negatief uitlaten over andere leden, opbouwende feedback geven en een positieve bijdrage leveren aan het platform. Deze verwachtingen worden gedeeld met alle leden op het besloten netwerk van het platform. Wij hebben het recht leden onmiddellijk van het platform te verwijderen en te ontzetten uit het lidmaatschap als zij zich niet op deze manier gedragen en/of aanwijzingen van ons niet worden opgevolgd. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lidmaatschap of overige betaalde diensten. 

 1. Hoe gaan wij om met de informatie die jij op het platform deelt?

Alle informatie die je op het platform deelt, blijft op het platform. Het is voor jou, ons en alle leden niet toegestaan om informatie die op het platform gedeeld wordt te delen met derden. Wij delen informatie alleen als: 

 • jij daarvoor toestemming hebt gegeven;

 • ik volgens de wet verplicht ben de informatie te delen;
 • de informatie al publiekelijk bekend is.

Dit geldt ook voor berichten op het platform zelf. Wij laten die niet aan anderen lezen, behalve als dit medewerkers zijn van ons eigen bedrijf. 

 1. Hoe gaan wij om met gegevensbescherming en privacy?

Uiteraard vinden we jouw gegevensbescherming en privacy belangrijk. Hiervoor hebben we een apart privacystatement opgesteld. Dat vind je op onze website. 

OVER HET INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Wat mag je met de door ons verschafte extra materialen doen?

Soms delen wij extra materialen met onze leden. Wij bezitten de intellectuele-eigendomsrechten op deze materialen, zoals de auteursrechten. 

Behalve als we dit expliciet anders zijn overeengekomen, dragen wij de intellectuele-eigendomsrechten niet aan jou over. Wel geven wij  je het recht (de licentie) om de materialen te gebruiken voor het doel die we bij het verschaffen van de materialen specificeren. De licentie is exclusief: alleen jij mag deze materialen voor het genoemde doel gebruiken.

Wil je de materialen ruimer gebruiken dan voor het gespecificeerde doel, neem dan contact met ons op. Dan overleggen we over de voorwaarden voor dit gebruik. Eventueel kunnen wij je voor dit extra gebruik een vergoeding vragen.

Gebruik je de materialen zonder onze toestemming voor een ander doel dan waarvoor de licentie geldt? Dan kunnen wij je een schadevergoeding vragen. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

 1. Het intellectuele eigendom van materialen die jij deelt

Soms deel jij als lid materialen op het platform. Het is niet toegestaan om hierbij gebruik te maken van inhoud waarvan jij de intellectuele-eigendomsrechten niet bezit. Deel je toch iets waarvan jij de intellectuele-eigendomsrechten niet bezit en ontvangen wij daar een boete of schadeclaim voor? Dan verhalen we die claim op jou. Je bent verplicht dit bedrag te betalen. 

OVER HET LIDMAATSCHAP, DE PRIJS EN DE BETALING 

 1. Welke lidmaatschapsvormen zijn er?

Het platform kent twee lidmaatschapsvormen: die van de founding members en het reguliere lidmaatschap.  

Het founding members-lidmaatschap is alleen vertrekt bij de eerste 22 inschrijvingen en wordt niet meer verstrekt. Nieuwe leden kunnen alleen een regulier lidmaatschap krijgen. Voor founding members geldt een gereduceerd tarief. Verder gelden voor hen dezelfde afspraken in deze algemene voorwaarden als voor regulier lidmaatschap. 

 1. Prijs van het lidmaatschap

We behouden ons het recht voor om het lidmaatschapstarief te verhogen met ingang per het volgende contractsjaar. Uiteraard ontvang je hiervan tijdig en vóór het verlopen van je opzegtermijn bericht over. 

 1. Wat is inbegrepen in de prijs van je lidmaatschap? 

Bij je lidmaatschap zit inbegrepen:

 • een profiel op het besloten netwerk van Platform Trefpunt op Mighty Networks; 
 • toegang tot de feed van het besloten netwerk van Platform Trefpunt op Mighty Networks;
 • gratis deelname aan álle online activiteiten voor zover het maximum aantal deelnemers nog niet bereikt is en tenzij duidelijk van tevoren is gecommuniceerd dat we een extra vergoeding voor een activiteit vragen. 
 • Betaalde toegang tot de Livedag van het platform voor zover het maximum aantal deelnemers nog niet bereikt is;
 • het netwerk van ondernemers die bij het platform zijn aangesloten;
 • al het materiaal dat wij als extra’s verschaffen aan onze leden, onder de voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden. 
 1. Wat zijn de regels voor de betaling?

Over de betaling spreken we het volgende af:

 • Voor je lidmaatschap ontvang je een factuur;
 • De betalingstermijn van de facturen is 7 dagen;
 • De inloggegevens voor het besloten netwerk van Platform Trefpunt ontvang je binnen 72 uur na betaling;
 • Als je niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, kunnen wij wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen:
 • over de eerste € 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40);
 • over de volgende € 2.500: 10% van het factuurbedrag;
 • over de volgende € 5.000: 5% van het factuurbedrag;
 • over alle bedragen daarboven: 1% van het factuurbedrag. 

De incassokosten kunnen maximaal € 6.775 bedragen.

 • Als je niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, hebben wij het recht je de toegang tot het netwerk te ontzeggen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Hiervoor volgen wij de volgende procedure:

 • Wij sturen een eerste herinnering dat de betaaltermijn is overschreden met een verzoek binnen 7 dagen alsnog aan de betalingsvoorwaarden te voldoen;
 • Wij sturen een tweede herinnering dat de betaaltermijn is overschreden met een verzoek binnen 7 dagen alsnog aan de betalingsvoorwaarden te voldoen en geven hierin een waarschuwing dat wij incassokosten in rekening zullen brengen en de toegang tot het netwerk zullen ontzeggen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan, als je ook na deze termijn niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet. ;
 • Wij brengen incassokosten in rekening en ontzeggen je de toegang tot het netwerk totdat aan je betalingsverplichting is voldaan.

Als je drie keer niet aan je betalingsverplichtingen voldoet, hebben wij het recht je definitief de toegang tot het platform te weigeren en je te ontzetten uit je lidmaatschap. 

 1. Wanneer gaat het lidmaatschap in?

Het lidmaatschap van Platform Trefpunt ga je aan voor een jaar en gaat in op de factuurdatum. Zonder opzegging wordt je lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar. 

 1. Je lidmaatschap opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van zes weken voor het einde van je lidmaatschapsjaar. Na het verstrijken van de opzegtermijn ontvang je van ons de factuur voor het nieuwe lidmaatschapsjaar. Je bent verplicht deze factuur te voldoen. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk door te mailen naar: info@platformtrefpunt.nl. Je opzegging is definitief als wij deze schriftelijk hebben bevestigd. 

 1. Een lid ontzetten uit het lidmaatschap

Een lid dat uit zijn lidmaatschap is ontzet, kan alleen opnieuw worden toegelaten als de algemeen directeur en vice-directeur hiermee instemmen. Als het lid is ontzet omdat het zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen, is toelating alleen mogelijk na vereffening van de oude schulden.

OVER TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Gegevens wijzigen

Leden zijn er verantwoordelijk voor dat zij wijzigingen in hun persoonlijke gegevens (zoals een adreswijziging) direct doorgeven aan het platform door de wijzigingen te mailen naar: info@platformtrefpunt.nl

 1. Kun je of kunnen wij je lidmaatschap tussentijds beëindigen? 

Je gaat het lidmaatschap aan per jaar. Het is niet mogelijk om je lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Wil je je lidmaatschap beëindigen, dan geldt hiervoor de opzegtermijn genoemd in deze algemene voorwaarden. Het staat je uiteraard wel vrij om voortijdig je profiel van het platform te verwijderen. 

Wij kunnen je lidmaatschap alleen beëindigen als:

 • Je je niet houdt aan de huishoudelijke regels en/of aanwijzingen van ons niet worden opgevolgd;
 • Er een conflict ontstaat waarvoor wij samen niet tot een oplossing kunnen komen; 
 • Je je financiële verplichtingen niet nakomt. 

Je ontvangt in dat geval geen restitutie van (een deel van) het lidmaatschap of overige betaalde diensten. 

 1. Kun je je lidmaatschap pauzeren? 

Het is niet mogelijk om je lidmaatschap te pauzeren. 

OVER MOGELIJKE CONFLICTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Hoe werken we prettig samen?

We vinden het belangrijk dat jij je als lid thuis voelt op het platform en dat de communicatie met ons soepel verloopt. Als er iets niet goed loopt, dan horen we het graag zo snel mogelijk van je. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Andersom kaarten wij het ook bij jou aan als er iets niet goed loopt en proberen we samen tot een oplossing te komen. 

 1. Wat doen we als we een conflict hebben?

Als we onverhoopt een conflict hebben, heeft het altijd onze voorkeur om dit onderling op te lossen. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Behalve als de wet iets anders voorschrijft, is dit altijd een rechter in het arrondissement waar wij met ons bedrijf gevestigd zijn. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 1. Wat moet je doen als je ons aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Het kan zijn dat je ons aansprakelijk wilt stellen voor schade. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn die je hebt geleden doordat wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet zijn nagekomen. Maar het kan ook schade zijn die op een andere manier is ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Mocht je ons voor schade aansprakelijk willen stellen, dan gelden de volgende regels:

 • Om ons aansprakelijk te stellen voor het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, moet je ons een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet je met voldoende argumenten beschrijven waarvoor je ons aansprakelijk stelt. Ook moet je ons een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de specifieke situatie af.
 • Als wij aansprakelijk zijn voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat wij voor het lidmaatschapsjaar in rekening brengen, exclusief btw.
 • Als wij voor aansprakelijkheid verzekerd zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.
 • Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluiten wij expliciet uit. 
 • Wij zijn nooit aansprakelijk voor het feit dat het lidmaatschap niet voldoet aan de verwachtingen die je daarvan gesteld had.
 • De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als wij de schade opzettelijk hebben veroorzaakt of als de schade is ontstaan doordat wij bewust roekeloos hebben gehandeld. 

Tot slot

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken per mail: info@platformtrefpunt.nl.